Suomen Pohjoismainen Taideliitto

By PTL

Pohjoismaisen Taideliiton tarkoituksena on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja ymmärrystä kuvataiteen alalla Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin ja Saamelaisalueen kuvataiteilijoiden kesken. Liitto toimii ideoivana, neuvoa-antavana ja tiedottavana yhteistyöelimenä kuvataiteen alueella. Tavoitteensa saavuttamiseksi Pohjoismainen Taideliitto järjestää seminaareja, kursseja, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyitä sekä pyrkii kehittämään pohjoismaisen kuvataiteen tunnettavuutta.

Liiton puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden jaksoissa. Vuosina 2016-17 puheenjohtajuus on Grönlannilla.

Pohjoismainen Taideliitto on taiteilijoiden itsensä hallinnoima yhteispohjoismainen organisaatio. Jäsenliitot toimivat sekä itsenäisesti että yhteistyössä toistensa kanssa. Pohjoismaisen Taideliiton ylin päättävä elin on joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa pidettävä liittokokous. Seuraava liittokokous pidetään keväällä 2017 Grönlannin Nuukissa.

Yhdistyksen nimi  on Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland (PTL-NKF)  ja sen kotikunta on Helsinki.

_____________________________________________________________________________________________

2cd6adae30264c0ca89051fc710eab18

Suomen Pohjoismainen Taideliitto jatkaa  jurytettyjen näyttelyiden sarjaansa. Vuonna 2016  teemana on ”Särö – Sprickan – Fracture”  Näyttely pidetään Almintalon taidekeskuksessa Loviisassa 2.9.-13.10.2016.

SÄRÖ – SPRICKAN – FRACTURE -näyttely on korkeatasoinen katsaus tämänhetkiseen suomalaiseen kuvataiteeseen. Särö-teema on monella tapaa ajankohtainen ja polttava: sillä voidaan viitata globaaliin tasoon tai suomalaisen yhteiskunnan hajoamiseen ja eriarvoistumiseen. Sama kehitys on tällä hetkellä nähtävillä kaikissa Pohjoismaissa. Kansalliset yhtenäiskulttuurit rakoilevat ja pirstoutuvat, perheet ja yksilöt ovat vaarassa vieraantua. Toisaalta taas säröistä ja repeämistä voi versoa jotain uutta ja tuoretta. Särö voi sekä yksilön että yhteiskunnan elinkaaressa olla ensimmäinen merkki muutoksesta ja mahdollisuudesta valita uusi suunta. Kuvataiteen keinoin näitä asioita käsittelemällä saattaa löytyä aivan uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Näyttelypaikkanamme toimii Almintalon taidekeskus Loviisassa. Almintalo on aivan Loviisan keskustassa sijaitseva harvinaista puujugendia edustava rakennus, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Jung & Bomansson vuonna 1907. Talo oli alunperin kultasepänliike Almin liiketalo, mutta nyt se on restauroitu taidenäyttelykäytöön.

Loviisa on Pohjoismaiselle Taideliitolle kiinnostava näyttelypaikka myös sen edustaman pohjoismaisen ulottuvuuden takia. Vuonna 2009 triennalenäyttelymme pidettiin Suomenlinnassa – 2016 olemme Loviisassa, jossa on ”sisarlinnoitus” Svartholma ja hienosti ylläpidetty Ruotsin vallan aikainen perinne.  Pohjoismaisessa yhteistyössä kulttuurilla on aina ollut keskeinen asema. Tätä tärkeää yhteistyötä Suomen Pohjoismainen Taideliitto haluaa osaltaan ja tällä näyttelylläkin edistää. Toiveena on saada suomalaisen nykytaiteen laajalle katselmukselle kotimaisten näyttelyvieraiden lisäksi katsojia kauempaakin – onhan Loviisa kiinnostava matkailukaupunki, jonka suosio on huimassa nousussa.

SÄRÖ – SPRICKAN – FRACTURE

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely Loviisan Almintalossa 2.9.-13.10.2016

Nordiska Konstförbundet i Finland fortsätter sin serie av juryevaluerade utställningar.  I år är utställningens tema ”Särö – Sprickan – Fracture”. Utställningen hålls i Almska huset i Lovisa.

SÄRÖ – SPRICKAN – FRACTURE är en högklassig översikt över den finska bildkonsten i dag.  Utställningens tema ”sprickan” är på många sätt brinnande aktuell: man kan hänvisa till globala problem eller splittring och ökad ojämlikhet inom samhällen.  En liknande utveckling vittnas överallt i Norden. Nationella enhetskulturerna splittras och bryts, och individerna är i fara att alieneras.  Å andra sidan: samtidigt ger sprickorna även en möjlighet att skapa något nytt och fräscht. En spricka kan både i individens och samhällets livscykel vara en första signal om förändring och chansen att välja en ny  väg.  Genom bildkonsten kan dessa ämnen behandlas och det är möjligt att hitta  alldeles nya dimensioner och aspekter.

Vår utställning ordnas i Almska huset i Lovisa centrum.  Arkitekbyrån Jung & Bomansson ritade Almska huset 1907. Huset presenterar en sällsynt jugendstil på träbyggnader.  Huset var från början en guldsmedsaffär men nu är den restaurerad som utställningslokal.

Lovisa utgör en intressant utställningsläge för Nordiska Konstförbundet inte minst p.g.a. dess nordiska dimension.  Vår triennalutställning 2009 ordnades på Sveaborg – detta år finns vi i Lovisa, var man kan hitta ”systerfästningen” Svartholm och en fint upprätthållen tradition från den svenska tiden.  Kultur har alltid haft en central roll inom nordiskt samarbete.  Detta värdefulla samarbete vill Nordiska Konstförbundet främja, även med denna utställning. Önskan är att lyfta fram finsk nutidskonst även till bredare publik. Visst är ju Lovisa en intressant och vacker turiststad, vars popularitet är i uppsving.

 SÄRÖ – SPRICKAN – FRACTURE

Nordiska Konstförbundets i Finland utställning i Almska huset i Lovisa 2.9.-13.10.2016

 

BBBSprickan-Särö-Fracture_kutsukortti_valmis

 

_____________________________________________________________________________________________


Nordiska Konstförbundet i Finland

Nordiska Konstförbundets syfte är att främja samarbetet och förståelsen mellan enstaka konstnärer såväl som bildkonstföreningar. NKF administreras av konstnärerna själva. För sin del bidrar förbundet till att lyfta fram en mångsidigare bild av samtidskonsten. Det erbjuder också en tilläggskanal för internationell distribution och för spridning av kännedom om nordisk bildkonst.

För tillfället hör nio medlemsländer till förbundet: Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Island, Norge, Åland och Sameområdet. Det nationella medlemsförbunden har i sin tur medlemmar bland nationella och regionala konstnärs- och bildkonstorganisationer, och de agerar både i samarbetsprojekt och på självständigt basis.

Grönland agerar förbundsordförande och svarar för verksamheten från 2016 till 2017.

Suomen Pohjoismainen Taideliitto –  Nordiska Konstförbundet i Finland är en registrerad förening och dess hemort är Helsingfors.


 

Nordic Art Association in Finland

The aim of the Association is to promote co-operation and understanding in the Nordic countries between individual artists and art organizations. The Association organizes exhibitions, seminars, workshops and courses.

At present the Association comprises nine national member sections: Denmark, Faroe Islands, Greenland, Finland, Iceland, Norway, Saami (Lapland), Sweden and Aland. The members of the various national sections are local artists and visual art organizations, operating both trough co-operative projects and independently.

The Nordic Art Association is runned by  professional artists themselves. Association meeting once in two years is the highest deciding organ.

The Nordic Art Association’s whole name in Finland is Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland ry. Its home place is Helsinki.